پیدا

هنوز یاد نگرفته ام!

درخواست حذف اطلاعات

و اگر ی حالم را بپرسد
تنها می گویم خوبم
اما مضطربم...

پ.ن: من پیدا آدم های اشتباهی ام